Open Menu

Duality of Humanity

Shepard Fairey, 2011